จากการทบทวนรูปแบบการพัฒนาโครงการจากรายงานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์ น้อยกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วัน กลุ่มที่ 2 ที่ทำการออกแบบรายละเอียดขั้นสุดท้ายไว้เมื่อ พ.ศ. 2556 โดยพบว่า สะพานข้ามทางรถไฟตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ กม.75+432 ทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวง 311 (ลพบุรี) – กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท. อ่างทอง-อยุธยา) บริเวณจุดตัดทางรถไฟมีเครื่องหมายกั้นทางรถไฟ ป้ายจราจร สัญญาณไฟ โดยมีแนวเขตทางเดิมกว้าง 30 เมตร เมื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจะไม่ได้ทำการขยายเขตทางเพิ่ม แต่จะขยายเขตของถนนออกไปทางไหล่ทางที่ว่างของฝั่งที่ไม่ติดคลองชลประทาน โดยโครงสร้างของสะพานจะมีความกว้างทั้งสิ้น 13 เมตร (แบ่งออกเป็นถนนขนาดช่องจราจรละ 4 เมตร ไป 1 ช่องจราจร/กลับ 1 ช่องจราจร บริเวณด้านข้างของสะพานเป็นไหล่ทาง ข้างละ 2.5 เมตร) ความยาวของสะพานข้ามทางรถไฟ จะมีความยาวประมาณ 340 เมตร ในส่วนของถนนระดับดินขนานกับสะพานข้ามทางรถไฟ จะมีการทำถนนตามแนวถนนเดิมขนาบด้านข้างสะพานทั้งสองฝั่ง โดยมีความกว้างข้างละ 8.5 เมตร (แบ่งเป็นช่องจราจรกว้าง 4 เมตร จำนวน 1 ช่องจราจร บริเวณด้านข้างของช่องจราจร จัดออกเป็นพื้นที่ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างหนึ่งจัดเป็นขอบทาง กว้าง 0.5 เมตร และเป็นพื้นที่เอนกประสงค์อีก 2.5 เมตร) ซึ่งจะกำหนดถนนระดับดินเป็นจุดกลับรถไว้ทั้งสองด้านของทางรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถขนาดเล็กที่ไม่ต้องการขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ