การประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

1.เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์ดนิทรรศการ

4. PowerPoint  การประกอบการบรรยาย


การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์ดนิทรรศการ

4. PowerPoint ประกอบการบรรยาย

 

 

การประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์ดนิทรรศการ

4. PowerPoint ประกอบการบรรยาย