1) มีมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับโครงการ

2ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทาง

3) แก้ไขปัญหาจราจรที่แออัดและหนาแน่นบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน

4) ทำให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น